1-LED-PASKY-I
2-LED-PASKY-RGB-I
3-LISTY-A-PROFILY-I
4-TRAFA-I
5-OVLADACE-I
6-SPOJKY-REDUKCE-I
7-SESTAVY-I
8-ZAROVKY-230-I
9-ZAROVKY-12-I
10-SVITIDLA-I
11-PANELY-I
12-DOPLNKY-I
13-TRUBICE-I
14-MODULY-I
15-main

Reklamační řád

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1

Tento Reklamační řád se spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Miloš Urban – Ledbeast, Milánská 631, 109 00, Praha 10 IČ.: 8661 9039, DIČ.: CZ8102260507,  Č.j.: ŽO/0001164/03/Mi Ev.č.: 310010-011642003

(dále jen "prodávající") vztahuje na zboží, jež bylo u prodávajícího zakoupeno kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem (dále jen "kupní smlouva") a je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel").
Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatel").

 

  1. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

2.1

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami uvedenými v dodacím listu stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. V případě výměny zboží dostane kupující nový dodací list, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případné reklamace budou uplatňovány na základě nově přiděleného výrobního čísla.

2.2

Délka záruky v měsících je uvedena v dodacím anebo záručním listu, případně obecně ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího. Jde-li o koupi věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Záruka na spotřební materiál končí s prvním použitím tohoto zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

2.3

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo stavu), neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo obdržel poškozené či nekompletní zboží, uplatní tuto vadu u prodávajícího ihned.

2.4

Kupující může uplatnit reklamaci v záruční době a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Kupující vadu přesně označí a sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti prodávajícího za vady si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Informace o právech kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

 

 

2.5

Spotřebiteli, který má uživatelský účet na www.Ledbeast.cz, doporučujeme vyplnit před reklamací formulář na této stránce. Reklamované zboží se zadává do formuláře dle sériového čísla nebo dle čísla dodacího listu či faktury.

 

 

2.6

Pokud neobdrží kupující od prodávajícího reklamované zboží do 14 dnů, žádost o reklamaci se automaticky zruší a je nutné o reklamaci žádat opětovně.

 

 

2.7

Po příjmu reklamovaného zboží posoudí pracovník prodávajícího správnost vyplněných údajů a prohlédne zboží. V případě nesplnění podmínek reklamace dohodne s kupujícím další postup reklamace. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.8

Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

2.9

Vyřízené reklamace jsou zaslány kupujícímu na účet prodávajícího zpět na jím uvedenou adresu.

2.10

Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace:

·  Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (ledaže k porušení dojde při obvyklém používání).

2.11

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

·  je-li vada na věci v době jejího převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

·  jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

·  vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

·  vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením,

·  vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (zejm. poškozením působením živlů anebo vyšší mocí apod.).

 

  1. DALŠÍ USTANOVENÍ

 

3.1 

Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů potřebných k reklamaci (dodací list, seznam odeslaného zboží apod.) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu, který je podnikatelem, poplatek 500,- Kč za dohledání těchto dokladů). V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat penále do výše 500,- Kč a náklady na dopravu.

3.2

Kupující, který je podnikatelem, souhlasí se započtením majetkového nároku vyplývajícího mu z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží proti jeho závazku vůči prodávajícímu, který je po splatnosti déle než jeden měsíc.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a ruší předchozí Reklamační řád.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.